Castrum 10 (2009/2)

Címlap

Címnegyed 

Az előadások összefoglalásai

Werner Meyer: Terminologie und Typologie in der Burgenforschung. Einleitungsvortrag – Terminológia és tipológia a várkutatásban. Bevezető előadás   7
István Feld: Das typologische System von László Ger? in Ungarn – Gerő László magyarországi tipológiai rendszere   8
Artur Boguszewicz: Burgentypologie und Sachkultur des Adels in Mittelosteuropa – Vártipológia és a nemesség anyagi kultúrája Közép-Kelet-Európában   14
Tomáš Durdík: Artilleristische Fortifikationsglieder – Ágyúvédművek   16
György Domokos: Die Terminologie des italienischen Befestigungssystems – Az olasz rendszerű várépítészet szakterminológiája 17
Peter Bednár: Burgwall – hradisko – földvár   18
Dieter Barz: Die Bezeichnung „Donjon” und seine Verwendung im europäischen Burgenbau – A „donjon” megnevezés és alkalmazása az európai várépítészetben   20
Nikolaus Hofer-Martin Krenn: Das Feste Haus: Realität oder Fiktion eines mittelalterlichen Bautyps – Festes Haus: realitás vagy fikció egy középkori épülettípus esetében   21
Petr Chotebor: Tvrz, municio, Feste, maison forte, castellum   22
Karin Kühtreiber-Thomas Kühtreiber: Mittelalterliches Mauerwerk an Burgen in Mitteleuropa – Várak középkori falazatai Közép-Európában   25
Matthias Unterman: Grafenburg, Hochadelsburg, Niederadelsburg – Grófi vár, főnemesi vár, kisnemesi vár   26
Tomasz Olszacki: The royal castles in the Poland Kingdom (14th century) and their European connections – A 14. századi királyi várak Lengyelországban és európai kapcsolataik   27

Adrian Andrei Rusu-Katarina Predovnik: Befestigte Kirchen in Mitteleuropa – Erődített templomok Közép-Európában   29

Középkori és kora újkori erősségek a Mátravidéken – Kirándulásvezető

Bea Koller: Castle Bene   31
Szabolcs Nagy: The Medieval Castle of Kisnána   37
András Fülöp: Sirok Castle   43
Mátyás Berecz-Mihály Giber: Eger Castle   48
László Nagy: Archaeological and Architectural Monuments of Mediaeval Gyöngyöspata   71
István Feld: Die Burg Hollókő   82
István Feld: Das Forgách-Schloss in Szécsény   87
Miroslav Plaček: Die Burg Šomoška/Somoskő   91
Emese László: Die Burg Salgó   95