Castrum 10 (2009/2)

Címlap

Címnegyed 

Az előadások összefoglalásai

Werner Meyer: Terminologie und Typologie in der Burgenforschung. Einleitungsvortrag – Terminológia és tipológia a várkutatásban. Bevezető előadás   7
István Feld: Das typologische System von László Ger? in Ungarn – Gerő László magyarországi tipológiai rendszere   8
Artur Boguszewicz: Burgentypologie und Sachkultur des Adels in Mittelosteuropa – Vártipológia és a nemesség anyagi kultúrája Közép-Kelet-Európában   14
Tomáš Durdík: Artilleristische Fortifikationsglieder – Ágyúvédművek   16
György Domokos: Die Terminologie des italienischen Befestigungssystems – Az olasz rendszerű várépítészet szakterminológiája 17
Peter Bednár: Burgwall – hradisko – földvár   18
Dieter Barz: Die Bezeichnung „Donjon” und seine Verwendung im europäischen Burgenbau – A „donjon” megnevezés és alkalmazása az európai várépítészetben   20
Nikolaus Hofer-Martin Krenn: Das Feste Haus: Realität oder Fiktion eines mittelalterlichen Bautyps – Festes Haus: realitás vagy fikció egy középkori épülettípus esetében   21
Petr Chotebor: Tvrz, municio, Feste, maison forte, castellum   22
Karin Kühtreiber-Thomas Kühtreiber: Mittelalterliches Mauerwerk an Burgen in Mitteleuropa – Várak középkori falazatai Közép-Európában   25
Matthias Unterman: Grafenburg, Hochadelsburg, Niederadelsburg – Grófi vár, főnemesi vár, kisnemesi vár   26
Tomasz Olszacki: The royal castles in the Poland Kingdom (14th century) and their European connections – A 14. századi királyi várak Lengyelországban és európai kapcsolataik   27

Adrian Andrei Rusu-Katarina Predovnik: Befestigte Kirchen in Mitteleuropa – Erődített templomok Közép-Európában   29

Középkori és kora újkori erősségek a Mátravidéken – Kirándulásvezető

Bea Koller: Castle Bene   31
Szabolcs Nagy: The Medieval Castle of Kisnána   37
András Fülöp: Sirok Castle   43
Mátyás Berecz-Mihály Giber: Eger Castle   48
László Nagy: Archaeological and Architectural Monuments of Mediaeval Gyöngyöspata   71
István Feld: Die Burg Hollókő   82
István Feld: Das Forgách-Schloss in Szécsény   87
Miroslav Plaček: Die Burg Šomoška/Somoskő   91
Emese László: Die Burg Salgó   95

Castrum 9 (2009/1)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok

Sófalvi András: Kustaly vára   5-30
Kupovics Renáta: A döbröntei vár kutatása   31-68
Koppány Tibor: A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között   69-86

Kutatási beszámolók   87-102

Koppány András: A csobánci vár 2007–2008. évi régészeti kutatása   87
Makoldi Miklós: Tokaj várának 2008. évi alaprajz-hitelesítő feltárása   91
Feld István–Gál-Mlakár Viktor–Giber Mihály–Mordovin Maxim: Az ozorai várkastély 2008. évi régészeti kutatása   100

Castrum 8 (2008/2)

Címlap

Címnegyed / A szerkesztő előszava

Tanulmányok

Rainer Pál: Segvártól Essegvárig   7-48
B. Wellisch Márta: Középkori lakóházak az alsódörgicsei templom   49-65
Gere László: A szekszárdi vár az írott források és az eddigi ásatások alapján   67-70
Buzás Gergely: Balusztrádos loggiák a magyar kora reneszánsz építészetben   71-108
László Csaba: Reneszánsz nyíláskeretek a szerencsi várban   109-127

Forrásközlemények   129-145

Simon Zoltán: Inventáriumok a felsővadászi Rákóczi-kastélyból

Könyvismertetések   147-179

Charles Coulson: Castles in Medieval society (Horváth Richárd)   147
Ioan Marian Ţiplic: Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (secolele X–XIV) (Sófalvi András)   152
Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai (Sárközy Sebestyén)   175
Nováki Gyula–Sárközy Sebestyén–Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig (Jankovich B. Dénes)   177

Castrum 7 (2008/1)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok

Jakab Zsuzsa: Ki építtette Boldogkő várát?   5-16
Horváth Richárd–Koppány András: Zádorvártól Vázsonykőig   17-38
Szvath Márton: Adatok a nagyvázsonyi vár 1954-1960 között végzett régészeti kutatásához   39-48
Giber Mihály: Az Eger várbeli késő középkori püspöki palota   49-88
Melegh Szabolcs: A monoki kiskastély inventáriumai   89-111

Könyvismertetések   113-136

Kémenes Mónika: Kályhacsempék Csík-, Gyergyó- és Kászonszékből (Groma Katalin)   113
Tomás Durdík: Hrady přechodného typu v čechách (Átmeneti típusú várak Csehországban) (Mordovin Maxim)   117

Kutatási jelentések   137-196

Szörényi Gábor: Cserépvár kutatásának eredményei   137
Koppány András: A csobánci vár 2007. évi kutatása   155
Hatházi Gábor: A csókakői vár 2007. évi ásatása   157
Ringer István–Szörényi Gábor: Jelentés a sátoraljaújhelyi vár feltárását megelőző műszeres lelőhelyfelderítésről   160
Feld István: A solymári vár 2007. évi kutatása   166
Makoldi Miklós: Tokaj vára a 2007. évi feltárások tükrében   168

Várak Zemplénben és Abaújban   197-218

Ringer István: Sárospatak   197
Gál-Mlakár Viktor: Komlóska-Pusztavár   202
Gál-Mlakár Viktor: Füzér vára   205
Gál-Mlakár Viktor: A kékedi kastély   208
Gál-Mlakár Viktor: Abaújvár   210
Gál-Mlakár Viktor: Regéc vára   212
Gál-Mlakár Viktor: Boldogkő vára   214
Gál-Mlakár Viktor: Szerencs vára   216

Castrum 6 (2007/2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok

Németh Péter: Álom és valóság: Ung vára   5
Engel Pál: Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról   11
Feld István: Engel Pál és a magyarországi várkutatás   19
Gál-Mlakár Viktor: Tolcsva terra és vára. Topográfiai vizsgálatok egy 13–14. századi nemzetségi birtokon   27
Bocsi Zsófia: Vár és uradalom kapcsolata az írott források tükrében. Néhány gondolat a csókakői váruradalomról   43
Sófalvi András: A székelyudvarhelyi Csonkavár   63

Műhely 81-104

Ladislav Holík: A csehországi várak kutatásának legújabb eredményei   81
Feld István: Megjegyzések a nyírbátori „várkastély” kutatásához és kiépítésének tudományos megalapozottságához   91

Könyvismertetések 105-121

Alltag auf Burgen im Mittelalter. Im Auftrag der Deutschen Burgenvereinigung herausgegeben von Joachim Zeune. Wissenschaftliches Kolloquium, Passau, 2005. (Jakab Zsuzsa)   105
Nováki Gyula – Sárközy Sebestyén – Feld István: Borsod–Abaúj–Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig (Dénes József)   120

Castrum 5 (2007/1)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok

Fülöp András–Koppány András: Építési technológia és természetes sziklafelszín a magyarországi várakban   5-38
Pusztai Tamás: A keleméri Mohosvár. Egy 13–14. században használt vár kutatásának lehetőségei   39-64
Mordovin Maxim: Késő középkori udvarház Zalavár–Récéskúton   65-76
Sarusi Kiss Béla: Murány történeti szerepe a kezdetektől a 17. századig   77-104

Könyvismertetések   105-110

Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből (Horváth Richárd)   105
Sárközy Sebestyén: A középkori Torna megye településtopográfiája (Gál-Mlakár Viktor)   107

Beszámoló   111-116

Terei György: Motte – Turmhügelburg – Hausberg. Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus. Tudományos konferencia. Holleneggben (Ausztria), 2006. október 8-11.

Kutatási jelentések   117-136

Szörényi Gábor András: Cserépvár 2006–2007. évi kutatása   117
László Csaba – Rácz Miklós: A cseszneki vár 2006. évi kutatása   119
Simon Zoltán: A regéci vár kutatásának eddigi eredményei   121
Feld István: A solymári vár 2006. évi ásatása   127
Eleki Nándor – Feld István: Várgesztes–Kisvár 2006. évi ásatása   130

Várak Vas megyében   137-178

B. Benkhard Lilla – Mentényi Klára: Kőszeg városfalai és városi vára   137
Feld István: Kőszeg–Óház   147
Skriba Péter: Velem–Szentvid Árpád-kori vára   150
Feld István: Pinkaóvár (Burg, Ausztria)   153
Feld István: A jáki földesúri lakóhely   155
Koppány András – Mentényi Klára: A körmendi Batthyány-kastély   157
Feld István: Döröske–Kastély   159
Kiss Gábor – Zágorhidi Czigány Balázs: Vasvár   161
Kiss Gábor: Sorkifalud–Zalak   172
Feld István: Ikervár   174
P. Hajmási Erika: A sárvári vár védelmi rendszere a legújabb kutatások alapján   176

Castrum 4 (2006/2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok

Horváth Ferenc: A szegedi vár története   5-30
Hancz Erika: A szegedi vár kerámiaanyaga a török korban   31-46
Domokos György: Újabb adatok a szatmári er?dítmény építéstörténetéhez az 1660-1670-es években   47-70
Gere László – Miklós Zsuzsa: Döbrököz-Vár   71-86

Műhely   87-98

Nováki Gyula: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…” Néhány gondolat egy tanulmánykötet kapcsán   87
Szatlóczki Gábor: Adalékok a keszthelyi ferences kolostor korai építéstörténetéhez. Gondolatok a „ Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387-1437” című kiállítási katalógus kapcsán   95

Könyvismertetések   99-106

Magyar Kálmán – Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig (Feld István)   99
Buzás Gergely (szerk.): A visegrádi fellegvár. Visegrád régészeti monográfiái 6. (Feld István)   103

Kutatási jelentések   107-113

Buzás Gergely: Tíz év középkori régészeti kutatásai Visegrádon 1996-2006   107

Castrum 3 (2006/1)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok

Sófalvi András: Székelyföld középkori várai és a keleti határvédelem   5–26
Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítási katalógusból kimaradt   27–46
Prajda Katalin: A Scolari család várai Ozorai Pipó idején: Palagio di Tizzano és Castello di Vicchiomaggio. Kutatási beszámoló   47–58
Horváth Richárd: Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus magyarországi történetéhez   59–72
Neumann Tibor: Éleskő várának felújítása 1536-ban   73–80
Szőcs Péter: Szatmár kora újkori erődje   81–90

Kutatási jelentés  91–112

Fülöp András: Jelentés a somlói vár 2005. évi régészeti feltárásáról   91
László Csaba – Bartos György: Jelentés a pápai Esterházy-kastélyban 2005-ben végzett kutatásokról   92
László Csaba – Rácz Miklós: A cseszneki vár 2005. évi kutatása   94
Miklós Zsuzsa: Szondázó ásatás Nak-4. táblán   95
Rácz Miklós: Sámsonháza-Fejérkő vára 2005. évi kutatása   97
Szörényi Gábor András: Előzetes beszámoló Cserépvár 2004-2005. évi feltárásáról   98
Virágos Gábor: A nyírbátori Báthori rezidencia műemléki helyreállítást megelőző régészeti kutatásának 2005. évi eredményei a várkutatás tekintetében   102
Feld István: Salgótarján-Salgóvár 2005. évi kutatása   105
Feld István – Vicze Magdolna: Jelentés a solymári vár 2005. évi ásatásáról   106
Feld István: A várgesztesi „Kisvár” 2005. évi ásatása   110

Várak Győr-Sopron-Moson megyében  113–140

Tomka Péter: A győri ispáni vár  113
László Csaba: A győri püspökvár  116
László Csaba: Hédervár vára és kastélya  118
Aszt Ágnes: Castrumok Mosonmagyaróvár területén  121
Gömöri János: A kapui vár  128
Gömöri János: Fertőrákos  131
Gömöri János: A soproni vár  133

Castrum 2 (2005/2)

Címlap

Címnegyed és Feld István: Gerő László, a magyarországi tudományos várkutatás megalapítója (1909-1995)

Tanulmányok

Feld István: Gesztes várának kutatástörténete   9-30
Tolnai Gergely: Újabb adatok a magyarországi erődített templomok adattárához   31-50
Tomka Gábor: Szendrő: egy vándorló vár Felső-Magyarországon   51-64
Domokos György: Kézműves mesterségek és szerszámaik a végvárakban (16-17. század)   65-88
Oross András: Az 1702. évi magyarországi várrombolások (tervezet és valóság)   89-100

Könyvismertetések  101-154

Pavel Kouřil – Dalibor Prix – Martin Wihoda: Hrady Českého Slezska (A cseh Szilézia várai) (Mordovin Maxim)

Kutatási jelentések  155-158

Koppány András – Mentényi Klára: A körmendi Batthyány kastély fő épületének története az eddigi kutatások tükrében

Castrum 1 (2005/1)

Címnegyed és Beköszöntő

Tanulmányok

C. Tóth Norbert: A Szentgyörgyi és Bazini család várainak leírása a Zsigmond-korból   7-12
Horváth Richárd: Középkori kastélyépítési engedélyek Somogy megyéből   13-22
Neuman Tibor: XVI–XVII. századi várleírások Korlátkőről   23-30
Végh Ferenc: Keszthely praesidiális mezőváros térszerkezete és látképe a XVII. század második felében   31-46
Simon Zoltán: A füzéri vár az újabb kutatások tükrében   47-66

Könyvismertetések   67-90

Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. (Feld István)
Buzás Gergely – Tolnai Gergely (szerk.): Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Esztergom, 2004. (Feld István)
Leszek Krajzer – Stanisław Kołodziejski – Jan Salm: Leksykon zamków w Polsce, Warszawa, Arkady, 2001. (Mordovin Maxim)

Kutatási jelentések  91-102

Sóos Zoltán: A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004)
Emődi Tamás: Gyergyószárhegy, Lázár-kastély. Régészeti feltárások 1999-2004
Feld István: Salgótarján-Salgó vára 2004. évi ásatása
Gerelyes Ibolya – Feld István: A gyulai külső vár 2004. évi ásatása

A kutatás és dokumentálás módszerei   103-108

Vajda József – Győrfy Ilona: Várak felmérése integrált mérési eljárással (IMS)
Radu Lupescu: Erdélyi várak digitális bemutatása

Várak Nógrádban   109-124

Feld István: Salgó vára
Feld István: Somoskő vára
Feld István: Lucfalva-Pogányvár
Rácz Miklós: Sámsonháza, vár
Feld István: Hollókő vára
Juan Cabello: Szécsény-Strázsapart
Majcher Tamás: Drégely vára
Tomka Gábor: Nógrád vára